Stara cesta 2, Vrhnika
041 / 445-015

Oznaka: mladostnik